Online privacybeleidPower in Balance

Elia (hierna: wij, ons of Elia) hecht belang aan uw privacy en zet zich in om die te beschermen.

Dit beleid zet uiteen op welke basis de persoonsgegevens die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig, zodat u begrijpt wat onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn en hoe wij hiermee omgaan. Door https://www.power-in-balance.be te bezoeken, aanvaardt u de in dit privacybeleid beschreven praktijken en stemt u ermee in.

Ons privacybeleid bevat de volgende rubrieken:

 1. Persoonsgegevens die wij verzamelen;
 2. Cookies;
 3. Gebruik van uw persoonsgegevens;
 4. Bekendmaking van uw persoonsgegevens;
 5. Doorgifte van uw persoonsgegevens;
 6. Uw rechten;
 7. Beveiliging van verzamelde persoonsgegevens;
 8. Bewaring van uw persoonsgegevens;
 9. Externe websites/apps;
 10. Instemming met verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens – wijzigingen in ons privacybeleid;
 11. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens.

1. Persoonsgegevens die wij van u verzamelen

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Dit zijn persoonsgegevens die betrekking hebben op u en die u aan ons verstrekt door formulieren in te vullen op https://www.power-in-balance.be (hierna: onze website) of door telefonisch, per e-mail of op andere wijze met ons te communiceren. Hiertoe behoren persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u solliciteert voor een betrekking bij Elia, persoonsgegevens die u aan Elia verstrekt in het kader van de uitvoering van een contract of wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief van Elia. De door u verstrekte persoonsgegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • Uw contact- en identificatiegegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, enz.);
 • Persoonsgegevens in verband met een door u ingediende sollicitatie;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt in verband met enquêtes of registraties op onze website.

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de volgende gegevens:

BIJVOORBEELD:

 • technische informatie, waaronder het gebruikte Internet Protocol (IP)-adres om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, ingestelde tijdzone, soorten browser plug-ins en versies daarvan, besturingssysteem en platform;
 • uw apparaat-ID;
 • informatie over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locator (URL), clickstream naar, door en van onze website (met inbegrip van datum en tijd), producten/diensten die u hebt bekeken of gezocht, paginaresponstijden, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina en telefoonnummers die worden gebruikt om onze klantendienst te bellen;

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een aangename ervaring te bieden wanneer u door onze website bladert en stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, zie ons cookiebeleid.

3. Gebruik van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u hebben, gebruiken wij op de volgende manieren:

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij:

 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest efficiënte wijze voor u en uw computer/apparaat wordt weergegeven;
 • om u in voorkomend geval in kennis te stellen van wijzigingen in onze diensten of onze website;
 • om u zo nodig informatie te verstrekken over andere diensten die wij bieden en die vergelijkbaar zijn met de diensten die u al hebt gebruikt of waarnaar u hebt geïnformeerd;
 • om u zo nodig informatie te geven over goederen of diensten waarvan wij menen dat ze u kunnen interesseren;
 • om uw sollicitatie te bekijken en te beoordelen;
 • om te voldoen aan onze verplichtingen krachtens met u gesloten contracten of om u de informatie en diensten te bieden die u van ons vraagt.

Gegevens die wij van u verzamelen.

Deze gegevens gebruiken wij:

 • voor het beheer van onze website en voor interne verrichtingen, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, test-, onderzoeks- en statistische doelen;
 • om onze website te verbeteren, zodat de inhoud op de meest efficiënte manier voor u en voor uw computer/apparaat wordt gepresenteerd;
 • om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u hiervoor kiest;
 • in het kader van onze inspanningen om de veiligheid van onze website te verzekeren;

4. Rechtsgrond

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Wanneer nodig ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, op voorwaarde dat uw fundamentele rechten niet zwaarder wegen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om uw voorkeuren te kennen, zodat wij ons productaanbod beter kunnen personaliseren, om fraude te voorkomen en om onze website te beveiligen.
 • Wanneer nodig ter uitvoering van een contract dat we met u hebben gesloten, bv. contactgegevens in een leveranciersovereenkomst of geregelde overeenkomst (aansluitingsovereenkomst) of;
 • Wanneer u hiermee hebt ingestemd, bv. als u ons vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u marketingmateriaal toe te sturen.

5. Bekendmaking van uw persoonsgegevens

U erkent dat wij het recht hebben om uw persoonsgegevens te delen met bepaalde derden, waaronder:

 • onze dochterondernemingen/andere entiteiten binnen de Elia groep;
 • onze zakenpartners, waaronder leveranciers en stakeholders;
 • overheidsinstanties (waaronder gerechtelijke en politiediensten en regelgevende instanties);
 • banken en verzekeraars;
 • onze professionele adviseurs (bv. advocaten, consultants);
 • aanbieders van personeelsrekruteringsdiensten;
 • leveranciers van IT-gerelateerde diensten, bv. SAP;
 • leveranciers van online betaaldiensten;
 • aanbieders van analyse- en zoekmachines die ons helpen om onze website te ontwikkelen en te optimaliseren, bv. Google.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden:

 • in het geval we bedrijven of activa kopen of verkopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dat bedrijf of die activa;
 • als Elia of vrijwel al zijn activa worden verworven door een derde, in welk geval de gegevens die Elia over zijn klanten heeft, een van de overgedragen activa kunnen vormen;
 • als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om de rechten, eigendom of veiligheid van Elia, onze klanten of anderen te beschermen. Hiertoe behoort de uitwisseling van gegevens met overheidsinstanties (waaronder gerechtelijke en politiediensten en regelgevende instanties) wanneer zich bijvoorbeeld een incident op het gebied van cyberveiligheid voordoet;
 • wanneer passend om een van de in punt 3 van dit privacybeleid bepaalde doelen te realiseren.

6. Doorgifte van uw persoonsgegevens

Uitzonderlijk kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), wanneer dit passend is (i) om een van de in punt 3 bepaalde doeleinden te realiseren en/of (ii) om uw persoonsgegevens aan een derde te verstrekken overeenkomstig punt 4 van dit privacybeleid.

Als we uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER, zien we erop toe dat ze beschermd worden door passende waarborgen zoals (maar niet beperkt tot) de wetgeving van het land waaraan uw persoonsgegevens worden doorgegeven, een passend niveau van gegevensbescherming, door de Europese Commissie goedgekeurde bepalingen inzake gegevensbescherming, het EU-VS-privacyschild of bindende bedrijfsregels.

Als u meer informatie wilt over de doorgifte van uw persoonsgegevens en/of de waarborgen die zijn toegepast (onder meer hoe u daar een kopie van kunt krijgen), kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in punt 12 hieronder.

7. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u bewaren. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven:

 • u hebt een recht van inzage in uw persoonsgegevens; wij willen namelijk dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij van u hebben en u de mogelijkheid bieden om na te gaan of wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming;
 • u hebt, onder bepaalde omstandigheden, het recht om verder gebruik van uw persoonsgegevens te weigeren of te verbieden. Wanneer de verwerking wordt beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens nog wel opslaan, maar er geen gebruik meer van maken;
 • als uw persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn, hebt u het recht om rectificatie van die gegevens te vragen;
 • u hebt, onder bepaalde omstandigheden, het recht om te vragen om vernietiging of verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze systemen;
 • u hebt het recht om bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • als wij uw persoonsgegevens uitdrukkelijk op basis van uw toestemming verwerken, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Hiertoe behoort het recht om uw toestemming in te trekken voor gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • u hebt, onder bepaalde omstandigheden, het recht om uw persoonsgegevens van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u ze voor uw eigen doelen via verschillende diensten kunt hergebruiken. Als u bijvoorbeeld wilt overstappen naar een andere dienstverlener, kunt u uw persoonsgegevens op die manier gemakkelijk en op een veilige manier overdragen aan die nieuwe dienstverlener.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen verschillende vormen van verwerking, waaronder verwerking ten behoeve van direct marketing.

We merken echter op dat het voor ons nodig kan zijn om bepaalde informatie te bewaren, bijvoorbeeld voor wettelijke of administratieve doelen (bv. het bijhouden van boekhoudkundige gegevens).

Voor alle bovengenoemde verzoeken stuurt u ons een e-mail met ‘data privacy request’ in de onderwerpregel en voegt u een kopie van uw identiteitskaart of ander identiteitsbewijs (bv. rijbewijs) bij om te voorkomen dat onbevoegden uw persoonsgegevens kunnen inzien, wijzigen of verwijderen. Wij zullen zo snel als praktisch mogelijk gevolg geven aan uw verzoek. Als wij meer dan één maand nodig hebben (na ontvangst van uw verzoek) om gevolg te geven aan uw verzoek, brengen wij u hiervan op de hoogte.

8. Beveiliging van verzamelde gegevens

Wij hebben in onze website een aantal veiligheidsfuncties opgenomen om ongeoorloofde vrijgave of toegang tot verzamelde en/of ontvangen gegevens te voorkomen. Wij hebben ons best gedaan om voor u een veilige en betrouwbare website te ontwikkelen, maar wijzen erop dat de vertrouwelijkheid van mededelingen of materialen die via onze website of per e-mail naar of door ons of andere partijen worden verzonden, niet gegarandeerd kan worden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie die via deze methodes wordt verzonden.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt op onze beveiligde servers opgeslagen. Alle betalingsverrichtingen worden versleuteld. Als wij u een wachtwoord toekennen (of u een wachtwoord kiest) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze website, bent u er verantwoordelijk voor om dat wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen.

9. Bewaring van uw persoonsgegevens

De gegevens die wij van u hebben, worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In elk geval bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is volgens de toepasselijke overeenkomst of om de in dit privacybeleid genoemde doelen te verwezenlijken, tenzij:

 • de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is in verband met een lopend of potentieel geschil (bv. wanneer we die informatie nodig hebben om een rechtsvordering in te stellen of te onderbouwen), in welk geval wij uw persoonsgegevens bewaren tot het einde van dat geschil; en/of
 • de bewaring nodig is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting (bv. voor fiscale doelen), in welk geval wij uw persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig is om aan die verplichting te voldoen.

10. Externe websites

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites en/of applicaties van onze partnernetwerken, adverteerders en dochterondernemingen. Voor zover hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of applicaties van derden, moet u beseffen dat die websites en/of toepassingen van derden niet door ons gecontroleerd worden en een eigen privacybeleid hebben. Ze zijn dus niet onderworpen aan dit privacybeleid en wij dragen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het beleid van derden. Neem kennis van dat beleid voordat u informatie aan die websites en/of applicaties verstrekt.

11. Instemming met verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens – wijzigingen in ons privacybeleid

Door deze website te gebruiken of op andere wijze in te stemmen met de voorwaarden van dit privacybeleid, erkent u dat u de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen en dat u instemt met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet.

Wij kunnen dit privacybeleid nu en dan wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen in dit privacybeleid, worden op deze pagina gepubliceerd en zo nodig per e-mail aan u bekendgemaakt. Controleer dus regelmatig of er updates of wijzigingen in het privacybeleid zijn aangebracht. Door deze website verder te gebruiken en/of uw relatie met Elia voort te zetten na de publicatie van wijzigingen in dit privacybeleid, geeft u aan dat u die wijzigingen aanvaardt. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 26 juni 2018.

12. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van dit privacybeleid is Elia Transmission Belgium SA met ondernemingsnummer 0731.852.231, gevestigd te Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België.

Vragen, opmerkingen en verzoeken betreffende het privacybeleid kunt u richten aan privacy@elia.be.