DisclaimerPower in Balance

Deze website (hierna de “Website”) is een initiatief van Elia Transmission Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Keizerslaan 20, 1000 Brussel, gekend onder het ondernemingsnummer 0731.852.231, RPR Brussel (hierna “Elia”).

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

We nodigen de gebruiker uit om de algemene gebruiksvoorwaarden van onze site aandachtig te lezen, waarnaar op de homepage wordt verwezen via een hyperlink. Door het gebruik van de website www.elektriciteit-in-evenwicht.be, aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Elia kan deze op elk ogenblik wijzigen.

Gebruik van de site

De inhoud van deze Website strekt er uitsluitend toe de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Elia en zijn activiteiten.

De inhoud van deze Website mag enkel gebruikt worden in het kader van de op de site aangeboden diensten en voor persoonlijk gebruik.

Deze Website mag niet gebruikt worden als basis voor eender welke evaluatie van Elia, kan in geen geval bindend zijn voor Elia en is niet tegenstelbaar. Niets op de Website kan beschouwd worden als een aankoopbod of een aanbod voor de levering van diensten of het sluiten van een contract.

Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe deze Website te gebruiken mits naleving van alle wetten, wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de Website niet gebruiken op een manier die de belangen van Elia, haar leveranciers en/of cliënten zou kunnen schaden.

Waarborg en beperking van de aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze Website onder zijn eigen verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud die wordt gedownload of op eender welke wijze wordt bekomen in het kader van het gebruik van ervan is op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Elia niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor om het even welke schade aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens door het downloaden van eender welke inhoud.

Deze website wordt als een service aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van de beschikbaarheid. Elia garandeert niet dat de service niet onderbroken wordt, volledig beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruiker, 100% betrouwbaar en/of zonder fouten zou zijn, en dat mogelijke fouten verbonden aan de gebruikte software, gecorrigeerd zullen worden.

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de website, worden door Elia niet gecontroleerd en Elia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongepaste, onrechtmatige of illegale inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid op de website van hyperlinks naar websites van derden houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Elia in.

Algemeen kan Elia in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid al of niet contractueel is, delictueel of quasi-delictueel, of gebaseerd op foutloze of andere aansprakelijkheid, zelfs al was Elia op voorhand op de hoogte gebracht van zulke schade. Elia kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van de internetgebruikers.

Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze website beschikbare informatie, de compilatie en de samenstelling ervan (teksten, afbeeldingen, iconen, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van hun auteurs.

Policy voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer en de vertrouwelijkheid

Elia draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit betekent dat:

  • uw persoonlijke gegevens enkel worden verzameld en verwerkt om u de informatie te verstrekken die u wenst;
  • uw persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden, noch voor commerciële doeleinden zullen worden aangewend;
  • u toegang kan krijgen tot uw persoonlijke gegevens en de juistheid van de gegevens altijd nagaan door een mail te sturen naar info@elia.be.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden, waaronder onder meer Elia van deze site, de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Regeling van geschillen, bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene gebruiksvoorwaarden. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze dienst, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening. In geval van mislukking, valt het geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). Elia behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien het dit opportuun acht.

Contact

Gebruikers kunnen hun opmerkingen, suggesties of bezorgdheden meedelen. Dit kan via het contactformulier of met de post naar volgend adres: Elia, Dienst Communicatie, Keizerslaan 20, 1000 Brussel.